Skip to Content

Port of Moerdijk voegt waarde toe aan de samenleving. Het havenbedrijf biedt banen, economische groei en vitaliteit voor de regio. Sommige havenactiviteiten leggen druk op de omgeving. Het havenbedrijf wil de balans bewaren tussen people, planet en profit, door een banenmotor, maar ook een goede buur te zijn.  

In balans met de omgeving 

Het havenbedrijf neemt haar rol in de gemeenschap serieus en snapt dat we elkaar nodig hebben. Groei van het haventerrein zal dan ook altijd hand in hand gaan met investeringen in de omgeving. Ook zoekt het havenbedrijf actief het gesprek op met omwonenden en andere stakeholders. We blijven ons inzetten om de omgeving mee te nemen in alle ontwikkelingen. Dit doen we onder andere via de Omgevingstafel.  

Opening Educatief Bosje Klundert

Vitaliteitsregeling 

Als goede buur leveren we graag een bijdrage aan de kwaliteit en vitaliteit van onze omgeving. Via de Vitaliteitsregeling van Havenbedrijf Moerdijk wordt daarom ieder jaar een percentage van het resultaat van het havenbedrijf beschikbaar gesteld voor projecten uit de stads- en dorpskernen van de gemeente Moerdijk en nabij het haven- en industrieterrein gelegen Strijen, Strijensas en Lage Zwaluwe. Jaarlijks is er maximaal € 150.000,- beschikbaar om te verdelen over verschillende projecten.

Inzet voor een duurzame toekomst

Een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse praktijk is natuurbeheer. Zo leggen we vlinderstroken en groene bufferzones aan. Daarnaast hanteren we ecologische maaischema’s en houden we bij de uitgifte van terreinen voor haven en industrie rekening met kwetsbare seizoenen. We nemen ook maatregelen om schade aan planten- en diersoorten te voorkomen. Wie goed kijkt, ziet broedpalen voor scholeksters, vleermuiskasten en kunstnesten voor roofvogels. Ook brengen we takkenrillen aan, een veilige plek voor vogels, kleine zoogdieren en andere insecten. Daarnaast investeren we in het beheer van de Sassenplaat om die geschikt te houden voor broedende meeuwen. Dit doen we in samenwerking met ecoloog Roland-Jan Buijs en de bedrijven op het terrein. We moedigen ook andere bedrijven aan om oplossingen te vinden. We geloven dat de groei en ontwikkeling van het bedrijventerrein alleen mogelijk is als we ook aandacht hebben voor natuur en omgeving in het gebied.

In het haven- en industriegebied komen meer dan 500 verschillende plantensoorten voor. Ook de dieren die er leven zijn heel divers. Scholeksters en diverse meeuwensoorten hebben broedplekken op de groenstroken en daken van verschillende bedrijven. Visdieven broeden in de koelwateruitlaat van Shell Chemicals Park Moerdijk, omdat daar veel jonge vis zit. Roofvogels, vossen en steenmarters doen zich tegoed aan het voedselaanbod en zijn tegelijkertijd natuurlijke bestrijders van bruine ratten en verwilderde postduiven. Port of Moerdijk geeft planten en dieren graag de ruimte in het haven- en industriegebied. 

Als havenbedrijf zien we het belang van ‘goed nabuurschap’. Groei van economie kan alleen hand-in-hand met sterke aandacht voor ecologie en leefomgeving. Onze buren merken dat we er zijn, ook in positieve zin,. Naast werkgelegenheid ook de inzet voor milieu en leefbaarheid. Paul Dirix, CEO.

Moerdijkregeling

Wonen met de zekerheid dat je je huis altijd verkocht krijgt? In het dorp Moerdijk is dit geen droom maar werkelijkheid. Dankzij de unieke Moerdijkregeling kunnen eigenaren hun woning altijd weer verkopen aan de gemeente, met een verkoopgarantie van 95% van de taxatiewaarde. Nergens anders krijgen huizenbezitters deze zekerheid. Huidige én toekomstige bewoners kunnen van deze regeling gebruikmaken, wat het nog aantrekkelijker maakt om een woning in het dorp Moerdijk te kopen. Voor werknemers en werkgevers van bedrijven op het terrein van Port of Moerdijk is wonen in het dorp Moerdijk interessant: je heb weinig reistijd en woont in een prachtige groene, rustige omgeving aan het Hollandsch Diep. Er zijn diverse mogelijkheden voor kopers én voor huurders. 

Istock 1450272068

Milieumonitor

Al vanaf 2000 presenteren diverse instanties en de meest milieubelastende bedrijven op Moerdijk gezamenlijk jaarlijks de Milieumonitor. Hierin worden activiteiten op de aspecten energie, lucht, water, afval, geluid, hinder en natuur vergeleken met die van voorgaande jaren. 

Zo wordt inzichtelijk welke invloed de bedrijfsactiviteiten rondom het haven- en industrieterrein hebben op de werk- en leefomgeving en worden en trends en ontwikkelingen zichtbaar. De milieumonitor laat zien wat de resultaten zijn van de uitgevoerde duurzaamheidsprojecten en welke kansen er nog liggen.

Enoses

Geluid- en geuroverlast beperken

Port of Moerdijk doet veel om overlast door geur, geluid of andere bronnen te beperken. Zo'n dertig ‘e-noses’ houden we continu de luchtkwaliteit in de gaten. Veranderingen in de luchtkwaliteit geven ze door aan de milieuklachtencentrale en aan andere stations die zijn aangesloten op het netwerk. De e-noses zijn een effectief hulpmiddel bij onderzoek van geurklachten en als early-warningsysteem bij veranderingen in de luchtsamenstelling.

Ook geluidsbeperking is een speerpunt. Door de best beschikbare technieken in te zetten in productieprocessen, is geluidsoverlast al aanzienlijk beperkt. Ook wanneer de haven uitbreidt, zijn daar strenge geluidsnormen aan verbonden.

Ondanks alle maatregelen, kan het gebeuren dat je overlast van een van de bedrijven of schepen op het haven- en industrieterrein ervaart. Je kunt hiervoor een melding doen bij de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) via 013 - 206 05 00. 

Meer items over dit thema