Skip to Content

Port of Moerdijk kent een indeling naar verschillende bedrijvigheid: Logistiek Park Moerdijk (LPM), Industrial Park Moerdijk (IPM), Ecopark, Tradepark en Seaport. Daarnaast zijn er kantoorlocaties op Servicepoint West en aan de Plaza.

Kaart Clusters Port Of Moerdijk 2022

Bekendmakingen

Hier vind je alle bekendmakingen over verkoop, verhuur of in erfpacht uitgeven van gronden door Havenbedrijf Moerdijk. 

2024

2023

2022

Birdview ZBH

Vergunningsadvies via de Commissie Vestiging

Wil je je vestigen op Port of Moerdijk, dan is de ‘Commissie Vestiging’ de one-stop-shop waar je in een vroeg stadium inzicht krijgt of je aan alle vergunningsvoorwaarden voldoet. Je krijgt er een integraal advies, waardoor het traject van vergunningverlening vlot verloopt. 

In de Commissie Vestiging zijn alle instanties vertegenwoordigd waarmee je te maken kunt krijgen als je een vestigingsvergunning aanvraagt: gemeente Moerdijk, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, waterschap Brabantse Delta, de brandweer en Havenbedrijf Moerdijk.  

De Commissie Vestiging toetst adviesaanvragen op het gebied van milieu, mogelijke hinder voor de directe omgeving, ruimte ordening (bestemmingsplan) en de woningwet (bouwvergunning). Na toetsing brengt de commissie advies uit aan Havenbedrijf Moerdijk. 

Wil je je vestigen in een bestaand pand? Ook dan kan de Commissie Vestiging toetsen of je bedrijfsactiviteiten op die locatie inpasbaar zijn. 

Vergunningen

Vergunningen vraag je centraal aan via het Omgevingsloket 

Op Moerdijk is (o.a.) de Haven- en terreinverordening van toepassing. Dit is de grondslag voor orde en veiligheid op het gehele haven- en industrieterrein Moerdijk, inclusief oevers, grond- en kunstwerken, wegen, beplantingen, gebouwen enzovoort. 

In de verordening staan bepalingen over ligplaatsen, milieuhinder, schadevaringen, het uitvoeren van werken in het havengebied, het vervoeren van gevaarlijke stoffen, straf en slotbepalingen. 

Overzichtskaart

Maatwerk

Bij Port of Moerdijk geloven we in maatwerk. Op het haven- en industrieterrein Moerdijk werken we niet met vaste kavels, maar kijken naar de beste oplossing voor beschikbare ruimte. Op het kaartje vind je een indicatie van de beschikbare ruimte (grijs weergegeven).  

Neem direct contact op met onze commerciële afdeling voor meer informatie en de actuele situatie. We gaan graag met je in gesprek over passend maatwerk.