Skip to Content

Het Logistiek Park wordt zeer duurzaam. Denk aan energiegebruik, de kwaliteit van het water, multifunctioneel ruimtegebruik etc. Om dit in beeld te brengen doen we een aanvraag voor een BREEAM-NL Gebied certificaat. Dit is een internationaal erkend keurmerk. Het gaat in op verschillende actuele thema’s zoals hittestress en klimaatadaptatie, maar ook op het verbeteren van de gezondheid door aandacht voor de lokale luchtkwaliteit en sociale cohesie.

Daarnaast is bij de voorbereiding veel aandacht geweest voor de historische betekenis van het gebied, voor de economische impact, sociaal maatschappelijke omstandigheden - kortom een uitgebreide Gebiedsinventarisatie.

Certificering BREEAM gebiedsontwikkeling

Een BREEAM-NL Gebied certificaat is een internationaal erkend keurmerk waarmee een gebiedsontwikkeling op duurzaamheid wordt beoordeeld. Het duurzaamheidskeurmerk gaat in op verschillende actuele thema’s zoals hittestress en klimaatadaptatie, maar ook op het verbeteren van de gezondheid door aandacht voor de lokale luchtkwaliteit en sociale cohesie. Daarmee levert BREEAM een bijdrage aan een balans tussen People Planet Profit. In oktober 2021 is de aanvraag ingediend voor het behalen van het niveau Good, wat is vastgelegd in het Provinciaal Inpassingsplan. Dit certificaat hebben we inmiddels behaald. Maar het havenbedrijf wil de lat hoger leggen. Daarom wordt er nu verder gewerkt aan het behalen van het niveau Very Good. De verwachting is dat de aanvraag voor deze certificering in het najaar van 2023 gedaan kan worden.

20240326 Uilentil IMG 8768

Duurzame keuzes

LPM dient een duurzaam en hoogwaardig karakter te krijgen. In het Publiek Programma van Eisen zijn de ambities omschreven met betrekking tot energiegebruik, de kwaliteit van het water, de waterbalans, het behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden en wordt gestreefd naar multifunctioneel ruimtegebruik. Dit betekent dat duurzaamheid in alle afwegingen en besluiten wordt meegenomen. Zo zijn alle gebouwen gasloos uitgevoerd en wordt de grond die vrij is gekomen in het gebied verwerkt in de rest van het plangebied.

DJI 20230821155308 0029 D ALL

Duurzaam ruimtegebruik

Voor LPM is zorgvuldig ruimtegebruik een belangrijk uitgangspunt in het ruimtelijk ontwerp van Studio Marco Vermeulen uit 2011. De gedachte daarbij is dat een optimaal ruimtegebruik op deze locatie de behoefte aan nieuwe logistieke terreinen in de toekomst zo laag mogelijk houdt. Door grootschalige ontwikkeleenheden ontstaat veel flexibiliteit bij de verkaveling. Hierdoor wordt zorgvuldig omgegaan met het beschikbare grondoppervlak is wordt zoveel mogelijk opslagcapaciteit gerealiseerd. Door uit te gaan van een gebouwhoogte van 20 meter wordt ingespeeld op toekomstige technieken om producten binnen de loodsen te distribueren.

DJI 20230821155558 0041 D ALL (1)

Duurzame ontwerpkeuzes

  • Waterneutraal: het hemelwater wordt binnen het gebied verwerkt.
    Het gebied wordt zodanig ingericht dat het zeer waterrobuust is. Hiervoor is het ontwerp met behulp van een rekenmodel getoetst en is gerekend met de meest extreme bui regen van 150 mm per uur.
  • Voor de interne baan wordt onderzocht wat er voor nodig is om autonoom vrachtverkeer in de toekomst mogelijk te maken.
  • Bestaande wegen en civieltechnische kunstwerken worden optimaal hergebruikt. Uit het ontwerp blijkt dat het merendeel van de bestaande werken, eventueel na aanpassing, behouden blijven.
250622 Moerdijk Opening Appelzak Zuid 026

Duurzaamheid ten aanzien van de omgeving

De aantasting van de ecologische hoofdstructuur is gecompenseerd in het gebied ten zuiden van de Appelzak dat door het havenbedrijf hiervoor is aangekocht. In de lijnvormige groenstructuren langs de randen en de ecologische zone langs de Lapdijk worden volwaardige biotopen voor tal van soorten gecreëerd, om (nieuwe) natuurwaarden te creëren. Daarnaast zijn de groene entrees een aanvulling op het ecologisch systeem.

Ten aanzien van de kwaliteit van de bodem is vastgelegd dat uitsluitend schone grond gebruikt mag worden. Alle grond die wordt toegevoegd aan het gebied heeft kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde.

DJI 20230821160012 0059 D ALL

Duurzaamheid in de uitvoeringfase

Aannemer FL Reyrink heeft een grondstromenplan gemaakt om de grond binnen het plangebied zo efficiënt mogelijk te vervoeren met een zo klein mogelijke milieubelasting. Daarnaast worden de diverse afvalstromen gescheiden afgevoerd Voor de realisatie van de openbare ruimte binnen het plangebied is de ambitie ten minste 60% van de materialen te hergebruiken. Daarnaast wordt 79% van het materiaalgebruik circulair.

Hergebruik Materialen Stock

Duurzaamheid in de beheerfase

Reeds nu wordt gezorgd dat LPM na realisatie duurzaam beheerd wordt. Eisen worden bij iedere stap al geformuleerd en verzameld in een speciaal programma. Deze vormen mede de basis voor de technische- en niet-technische beheerplannen die na de oplevering van het gebied gemaakt worden. Zo is vastgelegd dat tijdens het beheer van het gebied ook minstens 60% van de materialen hergebruikt moet worden en dat ten minste 40% van de nieuw toe te passen materialen circulair zijn. 

Appelzak Zuid

Landschappelijke inpassing

Het LPM wordt duurzaam ontwikkeld en zorgvuldig in het landschap ingepast. Zo komen er robuuste groene randen en een ecologische zone langs de Lapdijk. Op een aantal plekken is bomenkap onvermijdelijk. Deze bomen zijnn gecompenseerd in het nieuwe natuur- en recreatiegebied Appelzak-Zuid in Moerdijk, dat het havenbedrijf in participatie met omwonenden heeft ontworpen. 

Vragen en suggesties over duurzaamheidsambities van het Logistiek Park Moerdijk?