Skip to Content

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn op 31 mei de jaarstukken voor Port of Moerdijk over 2022 definitief vastgesteld. Na accountantscontrole publiceert Havenbedrijf Moerdijk elk jaar een financieel jaarverslag waarin de uitgaven van het havenbedrijf worden verantwoord. In het verslag lees je alles over wat het havenbedrijf wil bereiken, wat daarvoor is gedaan en hoe dat zich heeft vertaald in de cijfers. 

Het jaar 2022 was er een met twee gezichten. Enerzijds zien we bij bedrijven de gevolgen van o.a. de oorlog in Oekraïne, energietransitie en stikstofproblematiek. Anderzijds is het havenbedrijf op koers voor wat betreft haar doelstellingen uit de Corporate Strategy 2021-2025 en kan het afsluiten met mooie cijfers. De netto-omzet van het havenbedrijf kwam uit op € 24,4 miljoen en het resultaat na belastingen op ruim 9,6 miljoen euro.

Jaarverslag

Het jaarverslag geeft een goed overzicht van de stand van zaken op alle programma’s waar Port of Moerdijk zich mee bezighoudt; van de commerciële exploitatie, ruimtelijke ordening, milieu en duurzaamheid tot bedrijfsvoering, infrastructuur en beheer en veiligheid. Dit overzicht wordt, voor het eerst, gegeven aan de hand van de doelstellingen uit de bedrijfsstrategie van Havenbedrijf Moerdijk.

Verwachtingen

In de jaarstukken staat veel financiële informatie over 2022, maar ook de verwachtingen voor 2023. Zo wordt er een iets lager resultaat voor belastingen verwacht (€ 10,2 miljoen tegen € 11,7 miljoen in 2022); met de aanname dat het resultaat in de periode 2023 – 2025 gestaag oploopt. Hoewel de directe impact van de oorlog in de Oekraïne naar verwachting voor het havenbedrijf ook in 2023 beperkt zal blijven, is de indirecte impact hiervan op de inflatie, energieprijzen en rentes wel zichtbaar.

De nieuwe inschattingen van de kosten voor infrastructurele werkzaamheden zijn naar boven bijgesteld en resulteren in minder winstgevende verwachting van de grondexploitaties. Daarentegen zal de omzet in 2023 stijgen als gevolg van de verwachte erfpachtuitgiftes. De trend uit 2022 en steeds meer geluiden uit de markt geven momenteel een zorgelijk beeld over de ontwikkelingen op zee- en binnenvaart. De vaste bedrijfslasten zullen naar verwachting nauwelijks stijgen. De investeringen in, met name, het LPM zullen vooruitlopen op de opbrengsten en dus toenemen.

Meer informatie

Ook interessant